/note/log

少女Null 第1話

新作だ。世界観に違和感を感じるけど今後の展開に期待か。